• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2020 - 2021 ( Thực hiện từ tháng 10/2020)

Trường TH&THCS Việt Hương

 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I
Năm học 2020-2021
Số 3
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020

THỨTIẾT6A
(H.Hiền)
6B
(Huệ)
7A
(Huyền)
7B
(Phượng)
8A
(Định)
9A
(Thùy)
9B
(Tuân)
21
2
3
4
5
Chào cờ
MT - Thùy
N.Ngữ - Xuân
Sử - Hưng
Lý - Huệ
Chào cờ
N.Ngữ - Xuân
Địa - H.Hiền
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Chào cờ
Toán - Phượng
Toán - Phượng
Văn - Mẫn
Địa - Hưng
Chào cờ
Văn - Mẫn
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Chào cờ
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Toán - Phượng
TC.Văn - Mẫn
Chào cờ
Văn - Thơm
Văn - Thơm
MT - Thùy
Địa - H.Hiền
Chào cờ
TC.Lý - Huệ
Lý - Huệ
GDCD - H.Hiền
Sinh - Huyền
31
2
3
4
5
Sinh - Huyền
Toán - Trường
C.Nghệ - Định
TC.Toán - Trường
C.Nghệ - Định
Sử - Hưng
Toán - Trường
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Toán - Phượng
Địa - Hưng
Văn - Mẫn
Toán - Phượng
N.Ngữ - Xuân
Văn - Mẫn
C.Nghệ - Định
Địa - Hưng
Văn - Mẫn
Văn - Mẫn
Toán - Phượng
Toán - Phượng
C.Nghệ - Định
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Văn - Thơm
Văn - Thơm
N.Ngữ - Xuân
41
2
3
4
5
Nhạc - Tuân
Toán - Trường
Toán - Trường
Văn - Thơm
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
Lý - Huệ
Văn - Thơm
TC.Lý - Huệ
Nhạc - Tuân
TD - Khuynh
Toán - Phượng
Nhạc - Tuân
N.Ngữ - Xuân
MT - Thùy
Toán - Phượng
N.Ngữ - Xuân
MT - Thùy
TD - Khuynh
TC.Toán - Phượng
GDCD - Thùy
TD - Khuynh
Lý - Huệ
Toán - Phượng
Hoá - Quân
N.Ngữ - Xuân
Văn - Thơm
TD - Khuynh
Hoá - Quân
GDCD - H.Hiền
Lý - Huệ
Hoá - Quân
Địa - H.Hiền
Toán - Trường
TC.Toán - Giang
51
2
3
4
5
N.Ngữ - Xuân
Sinh - Huyền
Văn - Thơm
Toán - Trường
MT - Thùy
N.Ngữ - Xuân
TC.Toán - Trường
Văn - Thơm
Lý - Huệ
TD - Khuynh
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Sinh - Huyền
Lý - Huệ
Nhạc - Tuân
Sử - Hưng
TD - Khuynh
Nhạc - Tuân
N.Ngữ - Xuân
N.Ngữ - Xuân
Sinh - Huyền
Địa - H.Hiền
Toán - Trường
C.Nghệ - Định
TC.Lý - Huệ
H.nghiệp – Tuấn
C.Nghệ - Định
Văn - Thơm
TD - Khuynh
Địa - H.Hiền
H.nghiệp – Tuấn
61
2
3
4
5
Văn - Thơm
Văn - Thơm
TC.Lý - Huệ
TD - H.Thương
N.Ngữ - Xuân
TD - H.Thương
Toán - Trường
Toán - Trường
Văn - Mẫn
Văn - Mẫn
N.Ngữ - Xuân
TC.Toán - Phượng
Sử - Hưng
Địa - Hưng
Toán - Phượng
Toán - Phượng
TC.Văn - Mẫn
Sinh hoạt
TC.Toán - Phượng
Hoá - Quân
Văn - Mẫn
Sử - Hưng
N.Ngữ - Xuân
Lý - Huệ
Lý - Huệ
Sử - Hưng
Hoá - Quân
TC.Toán – Tuấn
Toán - Trường
N.Ngữ - Xuân
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Hoá - Quân
71
2
3
4
5
GDCD - H.Hiền
C.Nghệ - Định
TD - H.Thương
Địa - H.Hiền
Sinh hoạt
TD - H.Thương
Sinh - Huyền
GDCD - H.Hiền
C.Nghệ - Định
Sinh hoạt
Sinh - Huyền
GDCD - Thùy
C.Nghệ - Định
TC.Văn - Mẫn
Sinh hoạt
Văn - Mẫn
Văn - Mẫn
GDCD - Thùy
TD - Khuynh
C.Nghệ - Định
Địa - H.Hiền
Văn - Mẫn
MT - Thùy
Sinh hoạt
Toán - Trường
Toán - Trường
TD - Khuynh
Sinh - Huyền
Sinh hoạt
MT - Thùy
TD - Khuynh
Toán - Trường
Toán - Trường
Sinh hoạt


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6A
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Hà Thị Hiền


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờSinh - HuyềnNhạc - TuânN.Ngữ - XuânVăn - ThơmGDCD - H.Hiền
MT - ThùyToán - TrườngToán - TrườngSinh - HuyềnVăn - ThơmC.Nghệ - Định
N.Ngữ - XuânC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngVăn - ThơmTC.Lý - HuệTD - H.Thương
Sử - HưngTC.Toán - TrườngVăn - ThơmToán - TrườngTD - H.ThươngĐịa - H.Hiền
Lý - HuệN.Ngữ - XuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6B
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Nguyễn Thị Huệ


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngMT - ThùyN.Ngữ - XuânTD - H.Thương
N.Ngữ - XuânSử - HưngLý - HuệN.Ngữ - XuânTD - H.ThươngSinh - Huyền
Địa - H.HiềnToán - TrườngVăn - ThơmTC.Toán - TrườngToán - TrườngGDCD - H.Hiền
Văn - ThơmSinh - HuyềnTC.Lý - HuệVăn - ThơmToán - TrườngC.Nghệ - Định
Văn - ThơmNhạc - TuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 7A
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Đặng Thị Huyền


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờN.Ngữ - XuânTD - KhuynhLý - HuệVăn - MẫnSinh - Huyền
Toán - PhượngToán - PhượngToán - PhượngTD - KhuynhVăn - MẫnGDCD - Thùy
Toán - PhượngĐịa - HưngNhạc - TuânSử - HưngN.Ngữ - XuânC.Nghệ - Định
Văn - MẫnVăn - MẫnN.Ngữ - XuânSinh - HuyềnTC.Toán - PhượngTC.Văn - Mẫn
Địa - HưngMT - ThùySử - HưngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 7B
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Nông Thị Phượng


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờToán - PhượngToán - PhượngSinh - HuyềnĐịa - HưngVăn - Mẫn
Văn - MẫnN.Ngữ - XuânN.Ngữ - XuânLý - HuệToán - PhượngVăn - Mẫn
Sử - HưngVăn - MẫnMT - ThùyNhạc - TuânToán - PhượngGDCD - Thùy
Sinh - HuyềnC.Nghệ - ĐịnhTD - KhuynhSử - HưngTC.Văn - MẫnTD - Khuynh
N.Ngữ - XuânĐịa - HưngTC.Toán - PhượngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 8A
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Thân Văn Định


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờVăn - MẫnGDCD - ThùyTD - KhuynhTC.Toán - PhượngC.Nghệ - Định
Sử - HưngVăn - MẫnTD - KhuynhNhạc - TuânHoá - QuânĐịa - H.Hiền
Sinh - HuyềnToán - PhượngLý - HuệN.Ngữ - XuânVăn - MẫnVăn - Mẫn
Toán - PhượngToán - PhượngToán - PhượngN.Ngữ - XuânSử - HưngMT - Thùy
TC.Văn - MẫnC.Nghệ - ĐịnhHoá - QuânSinh - HuyềnN.Ngữ - XuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 9A
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Đào Phương Thùy


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờVăn - ThơmN.Ngữ - XuânĐịa - H.HiềnLý - HuệToán - Trường
Văn - ThơmVăn - ThơmVăn - ThơmToán - TrườngLý - HuệToán - Trường
Văn - ThơmSinh - HuyềnTD - KhuynhC.Nghệ - ĐịnhSử - HưngTD - Khuynh
MT - ThùyN.Ngữ - XuânHoá - QuânTC.Lý - HuệHoá - QuânSinh - Huyền
Địa - H.HiềnToán - TrườngGDCD - H.HiềnTC.Toán - TrườngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 9B
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3
GVCN: Ngô Văn Tuân


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờSử - HưngLý - HuệC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngMT - Thùy
TC.Lý - HuệSinh - HuyềnHoá - QuânVăn - ThơmN.Ngữ - XuânTD - Khuynh
Lý - HuệVăn - ThơmĐịa - H.HiềnTD - KhuynhVăn - ThơmToán - Trường
GDCD - H.HiềnVăn - ThơmToán - TrườngĐịa - H.HiềnVăn - ThơmToán - Trường
Sinh - HuyềnN.Ngữ - XuânTC.Toán - GiangHoá - QuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Định
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6B - C.Nghệ9B - C.Nghệ8A - C.Nghệ
6A - C.Nghệ
6A - C.Nghệ9A - C.Nghệ7A - C.Nghệ
7B - C.Nghệ6B - C.Nghệ
8A - C.NghệSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên H.Hiền
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9A - Địa6A - GDCD
8A - Địa
6B - Địa9B - Địa6B - GDCD
9B - GDCD9B - Địa6A - Địa
9A - Địa9A - GDCDSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên H.Thương
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6B - TD
6B - TD
6A - TD
6A - TD


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Huệ
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9B - Lý7A - Lý9A - Lý
9B - TC.Lý6B - Lý7B - Lý9A - Lý
9B - Lý8A - Lý6A - TC.Lý
6B - TC.Lý9A - TC.Lý
6A - LýSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Huyền
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6A - Sinh7B - Sinh7A - Sinh
9B - Sinh6A - Sinh6B - Sinh
8A - Sinh9A - Sinh
7B - Sinh6B - Sinh7A - Sinh9A - Sinh
9B - Sinh8A - SinhSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Khuynh
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ7A - TD8A - TD
8A - TD7A - TD9B - TD
9A - TD9B - TD9A - TD
7B - TD7B - TD


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Phượng
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ7B - Toán7B - Toán8A - TC.Toán
7A - Toán7A - Toán7A - Toán7B - Toán
7A - Toán8A - Toán7B - Toán
8A - Toán8A - Toán8A - Toán7A - TC.Toán
7B - TC.ToánSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Quân
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
9B - Hoá8A - Hoá
9A - Hoá9A - Hoá
8A - Hoá9B - Hoá


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thu
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Trường
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
6B - Toán9B - Toán9A - Toán
6A - Toán6A - Toán9A - Toán9A - Toán
6B - Toán6A - Toán6B - TC.Toán6B - Toán9B - Toán
6A - TC.Toán9B - Toán6A - Toán6B - Toán9B - Toán
9A - Toán9A - TC.Toán


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Hưng
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9B - Sử7B - Địa
8A - Sử6B - Sử
7B - Sử7A - Địa7A - Sử9A - Sử
6A - Sử7B - Sử8A - Sử
7A - Địa7B - Địa7A - Sử


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Mẫn
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ8A - Văn7A - Văn7B - Văn
7B - Văn8A - Văn7A - Văn7B - Văn
7B - Văn8A - Văn8A - Văn
7A - Văn7A - Văn7B - TC.Văn7A - TC.Văn
8A - TC.Văn


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thơm
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9A - Văn6A - Văn
9A - Văn9A - Văn9A - Văn9B - Văn6A - Văn
9A - Văn9B - Văn6B - Văn6A - Văn9B - Văn
6B - Văn9B - Văn6A - Văn6B - Văn9B - Văn
6B - Văn


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thùy
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ8A - GDCD6B - MT9B - MT
6A - MT7A - GDCD
7B - MT7B - GDCD
9A - MT8A - MT
7A - MTSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Tuân
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6A - Nhạc
8A - Nhạc
7A - Nhạc7B - Nhạc
6B - NhạcSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường TH&THCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Xuân
Thực hiện từ ngày 09 tháng 11 năm 2020
Số 3


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ7A - N.Ngữ9A - N.Ngữ6A - N.Ngữ6B - N.Ngữ
6B - N.Ngữ7B - N.Ngữ7B - N.Ngữ6B - N.Ngữ9B - N.Ngữ
6A - N.Ngữ8A - N.Ngữ7A - N.Ngữ
9A - N.Ngữ7A - N.Ngữ8A - N.Ngữ
7B - N.Ngữ9B - N.Ngữ6A - N.Ngữ8A - N.Ngữ


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 17
Năm 2021 : 3.776