• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VIỆT HƯƠNG

PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN - THỜI KHÓA BIẺU NĂM HỌC 2020 - 2021

TRƯỜNG TH&THCS VIỆT HƯƠNG BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lần 2
Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-THCS ngày …./09/2020
(Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020)

TTHọ và TênKiêm nhiệmCNPhân công chuyên mônSố
tiết
1Thân Văn ĐịnhQ.Lý, sửa chữa
điện, nước
8AC.Nghệ (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B)16
2Hà Thị HiềnTổ trưởng6AĐịa (6A, 6B, 8A, 9A, 9B) + GDCD (6A, 6B, 9A, 9B)18
3Hoàng Thị ThươngDạy THTD (6A, 6B)20
4Nguyễn Thị Huệ6BLý (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B) + TC.Lý (6A, 6B, 9A, 9B)17
5Đặng Thị HuyềnTổ phó CM7ASinh (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B)18
6Nguyễn Tiến KhuynhTổng PT độiTD (7A, 7B, 8A, 9A, 9B)16
7Nông Thị Phượng7BToán (7A, 7B, 8A) + TC.Toán (7A, 7B, 8A)19
8Đặng Đình QuânHoá (8A, 9A, 9B)6
9Nguyễn Vân TrườngToán (6A, 6B, 9A, 9B) + TC.Toán (6A, 6B, 9A)19
10 Quản Thế HưngĐịa (7A, 7B) + Sử (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B)14
11 Nông Minh MẫnTổ trưởngVăn (7A, 7B, 8A) + TC.Văn (7A, 7B, 8A)18
12 Đặng Thị ThơmTổ phó CMVăn (6A, 6B, 9A, 9B)18
13 Đào Phương ThùyPC9AGDCD (7A, 7B, 8A) + MT (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B)16
14 Ngô Văn TuânCT Công đoàn,
Thư ký HĐ, PC
9BNhạc (6A, 6B, 7A, 7B, 8A)17
15 Nguyễn Văn XuânN.Ngữ (6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 9A, 9B)19
16 Nguyễn Văn GiangPhó HT, CNTTTC.Toán (9B)20
17 Nguyễn Xuân TuấnHiệu trưởng,
Hướng nghiệp 9
19Trường PTCS Việt Hương THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ I
Năm học 2020-2021
Số 2
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020

THỨTIẾT6A
(H.Hiền)
6B
(Huệ)
7A
(Huyền)
7B
(Phượng)
8A
(Định)
9A
(Thùy)
9B
(Tuân)
21
2
3
4
5
Chào cờ
MT - Thùy
N.Ngữ - Xuân
Sử - Hưng
Lý - Huệ
Chào cờ
N.Ngữ - Xuân
Địa - H.Hiền
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Chào cờ
Toán - Phượng
Toán - Phượng
Văn - Mẫn
Địa - Hưng
Chào cờ
Văn - Mẫn
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Chào cờ
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Toán - Phượng
TC.Văn - Mẫn
Chào cờ
Văn - Thơm
Văn - Thơm
MT - Thùy
Địa - H.Hiền
Chào cờ
TC.Lý - Huệ
Lý - Huệ
GDCD - H.Hiền
Sinh - Huyền
31
2
3
4
5
Sinh - Huyền
Toán - Trường
C.Nghệ - Định
TC.Toán - Trường
C.Nghệ - Định
Sử - Hưng
Toán - Trường
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Toán - Phượng
Địa - Hưng
Văn - Mẫn
Toán - Phượng
N.Ngữ - Xuân
Văn - Mẫn
Địa - Hưng
C.Nghệ - Định
Văn - Mẫn
Văn - Mẫn
Toán - Phượng
C.Nghệ - Định
TC.Toán - Phượng
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Sinh - Huyền
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Văn - Thơm
Văn - Thơm
N.Ngữ - Xuân
41
2
3
4
5
Nhạc - Tuân
Toán - Trường
Toán - Trường
Văn - Thơm
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
Lý - Huệ
Văn - Thơm
TC.Lý - Huệ
Nhạc - Tuân
TD - Khuynh
Toán - Phượng
Nhạc - Tuân
N.Ngữ - Xuân
MT - Thùy
Toán - Phượng
N.Ngữ - Xuân
MT - Thùy
TD - Khuynh
TC.Toán - Phượng
GDCD - Thùy
TD - Khuynh
Lý - Huệ
Toán - Phượng
Hoá - Quân
N.Ngữ - Xuân
Văn - Thơm
TD - Khuynh
Hoá - Quân
GDCD - H.Hiền
Lý - Huệ
Hoá - Quân
Địa - H.Hiền
Toán - Trường
TC.Toán - Giang
51
2
3
4
5
N.Ngữ - Xuân
Sinh - Huyền
Văn - Thơm
Toán - Trường
MT - Thùy
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
Văn - Thơm
Lý - Huệ
TD - Khuynh
Sử - Hưng
Sinh - Huyền
Sinh - Huyền
Lý - Huệ
Nhạc - Tuân
Sử - Hưng
TD - Khuynh
Nhạc - Tuân
N.Ngữ - Xuân
N.Ngữ - Xuân
Sinh - Huyền
Địa - H.Hiền
Toán - Trường
C.Nghệ - Định
TC.Lý - Huệ
H.nghiệp - Tuấn
C.Nghệ - Định
Văn - Thơm
TD - Khuynh
Địa - H.Hiền
H.nghiệp - Tuấn
61
2
3
4
5
Văn - Thơm
Văn - Thơm
TC.Lý - Huệ
TD - H.Thương
N.Ngữ - Xuân
Toán - Trường
TD - H.Thương
Sinh hoạt
Văn - Mẫn
Sử - Hưng
N.Ngữ - Xuân
TC.Toán - Trường
TC.Văn - Mẫn
Địa - Hưng
Toán - Phượng
Toán - Phượng
Văn - Mẫn
Sinh hoạt
Toán - Phượng
Văn - Mẫn
Hoá - Quân
N.Ngữ - Xuân
Sử - Hưng
Lý - Huệ
Lý - Huệ
Sử - Hưng
Hoá - Quân
Toán - Trường
Toán - Trường
N.Ngữ - Xuân
Văn - Thơm
Văn - Thơm
Hoá - Quân
71
2
3
4
5
GDCD - H.Hiền
C.Nghệ - Định
TD - H.Thương
Địa - H.Hiền
Sinh hoạt
TD - H.Thương
Sinh - Huyền
GDCD - H.Hiền
C.Nghệ - Định
Sinh - Huyền
GDCD - Thùy
C.Nghệ - Định
Văn - Mẫn
Sinh hoạt
Văn - Mẫn
TC.Văn - Mẫn
GDCD - Thùy
TD - Khuynh
C.Nghệ - Định
Địa - H.Hiền
Văn - Mẫn
MT - Thùy
Sinh hoạt
TC.Toán - Trường
Toán - Trường
TD - Khuynh
Sinh - Huyền
Sinh hoạt
MT - Thùy
TD - Khuynh
Toán - Trường
Toán - Trường
Sinh hoạt


TC.Toán - Phượng

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Định
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6B - C.Nghệ9B - C.Nghệ8A - C.Nghệ
6A - C.Nghệ
6A - C.Nghệ9A - C.Nghệ7A - C.Nghệ
8A - C.Nghệ6B - C.Nghệ
7B - C.NghệSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên H.Hiền
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9A - Địa6A - GDCD
8A - Địa
6B - Địa9B - Địa6B - GDCD
9B - GDCD9B - Địa6A - Địa
9A - Địa9A - GDCDSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên H.Thương
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
6B - TD
6B - TD6A - TD
6A - TD


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Huệ
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ9B - Lý7A - Lý9A - Lý
9B - TC.Lý6B - Lý7B - Lý9A - Lý
9B - Lý8A - Lý6A - TC.Lý
6B - TC.Lý9A - TC.Lý
6A - LýSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Huyền
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ6A - Sinh7B - Sinh7A - Sinh
9B - Sinh6A - Sinh6B - Sinh
8A - Sinh9A - Sinh
7B - Sinh6B - Sinh7A - Sinh9A - Sinh
9B - Sinh8A - SinhSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Khuynh
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
7A - TD8A - TD
8A - TD7A - TD9B - TD
9A - TD9B - TD9A - TD
7B - TD7B - TD


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Phượng
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờ7B - Toán7B - Toán8A - Toán
7A - Toán7A - Toán7A - Toán7B - Toán
7A - Toán8A - Toán7B - Toán
8A - Toán8A - Toán7A - TC.Toán
8A - TC.Toán7B - TC.ToánSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Quân
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
9B - Hoá
8A - Hoá
9A - Hoá9A - Hoá
8A - Hoá9B - Hoá


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thu
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Trường
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
6B - Toán9B - Toán9A - TC.Toán
6A - Toán6A - Toán9A - Toán6B - Toán9A - Toán
6B - Toán6A - Toán6B - Toán9B - Toán
6A - TC.Toán9B - Toán6A - Toán6B - TC.Toán9B - Toán
9A - Toán9A - Toán


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Hưng
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
9B - Sử7B - Địa
8A - Sử6B - Sử7A - Sử
7B - Sử7A - Địa7A - Sử9A - Sử
6A - Sử7B - Địa7B - Sử
7A - Địa8A - Sử


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Mẫn
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
8A - Văn7A - Văn7B - Văn
7B - Văn8A - Văn8A - Văn7B - TC.Văn
7B - Văn8A - Văn
7A - Văn7A - Văn7B - Văn7A - Văn
8A - TC.Văn7A - TC.Văn


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thơm
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
9A - Văn6A - Văn
9A - Văn9A - Văn9A - Văn9B - Văn6A - Văn
9A - Văn9B - Văn6B - Văn6A - Văn9B - Văn
6B - Văn9B - Văn6A - Văn6B - Văn9B - Văn
6B - Văn


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Thùy
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
8A - GDCD6B - MT9B - MT
6A - MT7A - GDCD
7B - MT7B - GDCD
9A - MT8A - MT
7A - MT


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Tuân
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
6A - Nhạc
8A - Nhạc
7A - Nhạc7B - Nhạc
6B - Nhạc


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Giáo viên Xuân
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
7A - N.Ngữ9A - N.Ngữ6A - N.Ngữ6B - N.Ngữ
6B - N.Ngữ7B - N.Ngữ7B - N.Ngữ6B - N.Ngữ9B - N.Ngữ
6A - N.Ngữ8A - N.Ngữ7A - N.Ngữ
9A - N.Ngữ7A - N.Ngữ8A - N.Ngữ8A - N.Ngữ
7B - N.Ngữ9B - N.Ngữ6A - N.Ngữ


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6A
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Hà Thị Hiền


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờSinh - HuyềnNhạc - TuânN.Ngữ - XuânVăn - ThơmGDCD - H.Hiền
MT - ThùyToán - TrườngToán - TrườngSinh - HuyềnVăn - ThơmC.Nghệ - Định
N.Ngữ - XuânC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngVăn - ThơmTC.Lý - HuệTD - H.Thương
Sử - HưngTC.Toán - TrườngVăn - ThơmToán - TrườngTD - H.ThươngĐịa - H.Hiền
Lý - HuệN.Ngữ - XuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 6B
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Nguyễn Thị Huệ


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngMT - ThùyN.Ngữ - XuânTD - H.Thương
N.Ngữ - XuânSử - HưngLý - HuệN.Ngữ - XuânToán - TrườngSinh - Huyền
Địa - H.HiềnToán - TrườngVăn - ThơmToán - TrườngTD - H.ThươngGDCD - H.Hiền
Văn - ThơmSinh - HuyềnTC.Lý - HuệVăn - ThơmTC.Toán - TrườngC.Nghệ - Định
Văn - ThơmNhạc - TuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 7A
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Đặng Thị Huyền


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờN.Ngữ - XuânTD - KhuynhLý - HuệVăn - MẫnSinh - Huyền
Toán - PhượngToán - PhượngToán - PhượngTD - KhuynhSử - HưngGDCD - Thùy
Toán - PhượngĐịa - HưngNhạc - TuânSử - HưngN.Ngữ - XuânC.Nghệ - Định
Văn - MẫnVăn - MẫnN.Ngữ - XuânSinh - HuyềnTC.Toán - PhượngVăn - Mẫn
Địa - HưngMT - ThùyTC.Văn - MẫnSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 7B
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Nông Thị Phượng


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờToán - PhượngToán - PhượngSinh - HuyềnĐịa - HưngVăn - Mẫn
Văn - MẫnN.Ngữ - XuânN.Ngữ - XuânLý - HuệToán - PhượngTC.Văn - Mẫn
Sử - HưngVăn - MẫnMT - ThùyNhạc - TuânToán - PhượngGDCD - Thùy
Sinh - HuyềnĐịa - HưngTD - KhuynhSử - HưngVăn - MẫnTD - Khuynh
N.Ngữ - XuânC.Nghệ - ĐịnhTC.Toán - PhượngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 8A
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Thân Văn Định


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờVăn - MẫnGDCD - ThùyTD - KhuynhToán - PhượngC.Nghệ - Định
Sử - HưngVăn - MẫnTD - KhuynhNhạc - TuânVăn - MẫnĐịa - H.Hiền
Sinh - HuyềnToán - PhượngLý - HuệN.Ngữ - XuânHoá - QuânVăn - Mẫn
Toán - PhượngC.Nghệ - ĐịnhToán - PhượngN.Ngữ - XuânN.Ngữ - XuânMT - Thùy
TC.Văn - MẫnTC.Toán - PhượngHoá - QuânSinh - HuyềnSử - HưngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 9A
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Đào Phương Thùy


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờVăn - ThơmN.Ngữ - XuânĐịa - H.HiềnLý - HuệTC.Toán - Trường
Văn - ThơmVăn - ThơmVăn - ThơmToán - TrườngLý - HuệToán - Trường
Văn - ThơmSinh - HuyềnTD - KhuynhC.Nghệ - ĐịnhSử - HưngTD - Khuynh
MT - ThùyN.Ngữ - XuânHoá - QuânTC.Lý - HuệHoá - QuânSinh - Huyền
Địa - H.HiềnToán - TrườngGDCD - H.HiềnToán - TrườngSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Trường PTCS Việt Hương
Năm học 2020- 2021
Học kỳ 1
THỜI KHOÁ BIỂU
Lớp 9B
Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2020
Số 2
GVCN: Ngô Văn Tuân


Buổi sáng

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7
Chào cờSử - HưngLý - HuệC.Nghệ - ĐịnhToán - TrườngMT - Thùy
TC.Lý - HuệSinh - HuyềnHoá - QuânVăn - ThơmN.Ngữ - XuânTD - Khuynh
Lý - HuệVăn - ThơmĐịa - H.HiềnTD - KhuynhVăn - ThơmToán - Trường
GDCD - H.HiềnVăn - ThơmToán - TrườngĐịa - H.HiềnVăn - ThơmToán - Trường
Sinh - HuyềnN.Ngữ - XuânTC.Toán - GiangHoá - QuânSinh hoạt


Buổi chiều

THỨ 2THỨ 3THỨ 4THỨ 5THỨ 6THỨ 7


 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 12 : 17
Năm 2021 : 3.776